Cenník

Za služby neuvedené v cenníku sa cena ustanoví dohodou.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.

Mzdová agenda - mesačný paušál

Mzdová agenda obsahuje:

 • kompletné spracovanie a zaúčtovanie miezd podľa podkladov,
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov na daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,
 • nahodenie nových zamestnancov do mzdového systému,
 • prihlášky nových zamestnancov do poisťovní,
 • odhlášky zamestnancov z poisťovní pri ukončení pracovného pomeru alebo zmene zdravotnej poisťovne,
 • vypracovanie a zaslanie ELDP,
 • potvrdenia pre zamestnancov podľa požiadaviek,
 • ročné zúčtovanie dane.

Účtovná agenda - podvojné účtovníctvo - mesačný paušál

Účtovná agenda obsahuje:

 • kontrola účtovného dokladu,
 • zaúčtovanie účtovného dokladu,
 • vedenie hlavnej knihy,
 • vedenie účtovného denníka,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie bankovej knihy,
 • knihy dodávateľských a odberateľských faktúr,
 • evidencia a odpisy majetku,
 • evidencia DPH,
 • vypracovanie a zaslanie kontrolného výkazu pre DPH,
 • vypracovanie a zaslanie daňového priznania k DPH.
Pozn.: 1 položka predstavuje 1 pokladničný doklad, 1 faktúra, 1 obrat v bankovom výpise

Účtovná agenda - jednoduché účtovníctvo - mesačný paušál

Účtovná agenda obsahuje:

 • kontrola účtovného dokladu,
 • zaúčtovanie účtovného dokladu,
 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie pomocných kníh (majetku, záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov),
 • kniha pohľadávok,
 • kniha záväzkov,
 • evidencia DPH,
 • vypracovanie a zaslanie kontrolného výkazu pre DPH,
 • vypracovanie a zaslanie daňového priznania k DPH.
Pozn.: 1 položka predstavuje 1 pokladničný doklad, 1 faktúra, 1 obrat v bankovom výpise

Jednorazové služby - nad rámec paušálu